Sekretariat Dzieł Bernardyńskich

Cele

1

Promocja

Promocja wartości chrześcijańskich i charyzmatu franciszkańskiego, z uwzględnieniem historii, tradycji i zwyczajów naszej bernardyńskiej Prowincji.

2

Świadomość charytatywna

Kształtowanie świadomości o potrzebach Zakonu Braci Mniejszych, a szczególnie naszej bernardyńskiej Prowincji zakonnej i potrzebach społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej.

3

Zbieranie

Zbieranie środków na statutowe potrzeby działalności Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. OO. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

4

Inicjatywy

Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne sekretariaty Prowincji, min.: ewangelizacyjny, misyjny, duszpasterstwa młodzieżowo – powołaniowego i innych.

5

Wsparcie i organizacja

Wspieranie i organizowanie działalności charytatywnoopiekuńczej, oświatowo-wychowawczej, naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i<br /> konserwacji zabytków.

6

Modlitwa

Modlitewna pamięć i duchowa opieka nad dobrodziejami i fundatorami inicjatyw prowadzonych przez naszą Prowincję zakonną.

7

Fundusze

Poszukiwanie funduszy i pozyskiwanie ich na różne dzieła prowadzone przez Sekretariat.

8

Współpraca

Sekretariat Dzieł Bernardyńskich współpracuje z różnymi organizacjami kościelnymi, które świadczą pomoc charytatywną i podobnie jak nasze biuro poszukują środków, aby wspierać dzieła miłosierdzia.