Promocja wartości chrześcijańskich
Promocja wartości chrześcijańskich i charyzmatu franciszkańskiego, z uwzględnieniem historii, tradycji pobożności i zwyczajów naszej bernardyńskiej Prowincji.
Świadomość charytatywna
Kształtowanie świadomości o potrzebach Zakonu Braci Mniejszych, a szczególnie naszej bernardyńskiej Prowincji zakonnej i potrzebach społeczeństwa w zakresie działalności charytatywnej.
Zbieranie środków
Zbieranie środków na statutowe potrzeby działalności Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P. OO. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

Inicjatywy
Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne sekretariaty Prowincji, min.: ewangelizacyjny, misyjny, duszpasterstwa młodzieżowo – powołaniowego i innych.

Wsparcie i organizacja
Wspieranie i organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej, naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków.

Modlitwa
Modlitewna pamięć i duchowa opieka nad dobrodziejami i fundatorami inicjatyw prowadzonych przez naszą Prowincję zakonną.

Fundusze
Poszukiwanie funduszy i pozyskiwanie ich na różne dzieła prowadzone przez Sekretariat.

Współpraca
Sekretariat Dzieł Bernardyńskich współpracuje z różnymi organizacjami kościelnymi, które świadczą pomoc charytatywną i podobnie jak nasze biuro poszukują środków, aby wspierać dzieła miłosierdzia.